čeština

Jak již bylo řečeno výše, hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) je svalová souhra zajišťující stabilizaci, neboli zpevnění páteře během pohybu. Dle Špringrové (2010) dysfunkce této svalové souhry bývá jednou z častých příčin bolestí bederní páteře. Při aktivaci HSSP se nejprve zapojují hluboké extenzory páteře, hluboké krční flexory a poté se zvýší nitrobřišní tlak spoluprací bránice, břišního svalstva a pánevního dna. Dochází k rozšíření dolní hrudní apertury. Vše se děje nezávisle na dýchání. Principem je napřímení páteře pomocí opěrných funkcí, kooperace bránice s břišními svaly a nácvik dechového stereotypu. (Kolář, 2012) Rovnováhu bederní páteře zajišťují svaly dorzální a ventrální části. Ventrální část stabilizuje bederní páteř pomocí nitrobřišního tlaku. Je tvořena břišní muskulaturou (převážně m. transverzus abdominis), diafragmou a svaly pánevního dna. Dorzální část pak tvoří hluboké extenzory (převážně mm. multifidi). Důležitá je vzájemná koaktivace těchto dvou částí. (Špringrová, 2010)

slovenčina

Ako už bolo povedané vyššie, hlboký stabilizačný systém chrbtice (HSSP) je svalová súhra zaisťujúce stabilizáciu, čiže spevnenie chrbtice počas pohybu. Podľa Špringrové (2010) dysfunkcia tejto svalovej súhry býva jednou z častých príčin bolestí bedrovej chrbtice. Pri aktivácii HSSP sa najprv zapájajú hlboké extenzormi chrbtice, hlboké krčnej flexory a potom sa zvýši vnútrobrušný tlak spoluprácou bránice, brušného svalstva a panvového dna. Dochádza k rozšíreniu dolnej hrudnej apertúry. Všetko sa deje nezávisle na dýchanie. Princípom je napriamenie chrbtice pomocou oporných funkcií, kooperácia bránice s brušnými svalmi a nácvik dychového stereotypu. (Kolář, 2012) Rovnováhu bedrovej chrbtice zaisťujú svaly dorzálnej a ventrálnej časti. Ventrálnej časť stabilizuje bedrovú chrbticu pomocou vnútrobrušného tlaku. Je tvorená brušnej muskulatúrou (prevažne m.transverzus abdominis), diafragmou a svaly panvového dna. Dorzálnej časť potom tvorí hlboké extenzormi (prevažne mm. Multifidi). Dôležitá je vzájomná koaktivace týchto dvoch častí. (Špringrová, 2010)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)