čeština

Jedná se o koncept vzpěrných cvičení vhodných nejen u konzervativně řešených výhřezů meziobratlové ploténky, ale i u pooperačních stavů. Německá fyzioterapeutka Roswitha Brunkow zjistila, že při vzpěru na horních a dolních končetinách dochází k postupné aktivaci svalů celého trupu až k hlavě. Vypracovala pohybové vzorce s cílenou aktivací svalstva. Jde o reflexní léčbu podle původních pohybových vzorů bez zevní stimulace. Základním prostředkem této metody jsou tzv. napínací vzpěrná cvičení, využívající vzpírání na dorzálně flektovaných akrech s cílem aktivovat diagonální svalové řetězce a tím zlepšit funkci oslabených svalů, stabilizovat páteř a končetiny a vyvarovat se tak 38 nežádoucímu zatížení kloubů. Pomocí postavení horních i dolních končetin dochází k aktivaci svalových vzorců. Velmi důležitou úlohu při cvičení má dech. Nádech působí facilitačně a výdech inhibičně. Po zautomatizování pohybových vzorců držení těla při statickém a dynamickém pohybu se postupně přidává větší zátěž. Základní postavení ruky spočívá v o opoře o kořen ruky, maximální dorzální flexi zápěstí, mírné abdukci palce i malíku a semiflekčním postavení ostatních prstů. Vnitřní část ruky je kopulovitě klenutá. Postavení nohou je v maximální dorzální flexi hlezna, pata opřena o podložku a prsty v semiflexi. Dorzální flexí rukou i nohou se aktivují svalové řetězce, postupující z distální části směrem proximálním. Naopak při izometrickém vzpírání se aktivují svalové řetězce z proximálních oblastí směrem distálním. Při praktickém provedení fyzioterapeut nastaví pacienta do správné základní polohy s důrazem na správné postavení aker. Následně pacient provádí vzpěrná cvičení. Pro zlepšení postavení aker či aktivace svalů se mohou aplikovat pomocné manuální techniky (hlazení, nárazový tlak, roztírání ruky či nohy). (Pavlů, 2003)

slovenčina

Ide o koncept vzperných cvičení vhodných nielen u konzervatívne riešených hernia disku, ale aj u pooperačných stavov. Nemecká fyzioterapeutka Roswitha Brunkow zistila, že pri vzperu na horných a dolných končatinách dochádza k postupnej aktivácii svalov celého trupu až k hlave. Vypracovala pohybové vzorce s cielenou aktiváciou svalstva. Ide o reflexné liečbu podľa pôvodných pohybových vzorov bez vonkajšej stimulácie. Základným prostriedkom tejto metódy sú tzv. Napínacie vzperná cvičenie, využívajúce vzpieranie na dorzálnej flektovaných akroch s cieľom aktivovať diagonálne svalovej reťazca a tým zlepšiť funkciu oslabených svalov, stabilizovať chrbticu a končatiny a vyvarovať sa tak 38 nežiaducemu zaťaženie kĺbov. Pomocou postavenie horných aj dolných končatín dochádza k aktivácii svalových vzorcov. Veľmi dôležitú úlohu pri cvičení má dych. Nádych pôsobí facilitačný a výdych inhibične.Po zautomatizovanie pohybových vzorcov držanie tela pri statickom a dynamickom pohybe sa postupne pridáva väčšiu záťaž. Základné postavenie ruky spočíva v o opore o koreň ruky, maximálna dorzálnej flexi zápästia, mierne abdukcií palce aj malíčka a semiflekčním postavenie ostatných prstov. Vnútorná časť ruky je Kopulovité klenutá. Postavenie nôh je v maximálnej dorzálnej flexi päty, päta opretá o podložku a prsty v Semiflex. Dorzálnej flexiou rúk i nôh sa aktivujú svalové reťazce, postupujúci z distálnej časti smerom proximálnym. Naopak pri izometrickom vzpieraní sa aktivujú svalové reťazce z proximálnych oblastí smerom distálnym. Pri praktickom prevedení fyzioterapeut nastaví pacienta do správnej základnej polohy s dôrazom na správne postavenie aker. Následne pacient vykonáva vzperná cvičenia.Pre zlepšenie postavenia aker či aktivácia svalov sa môžu aplikovať pomocné manuálne techniky (hladenie, nárazový tlak, roztieranie ruky či nohy). (Pavlů, 2003)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)