čeština

Jedná se o metodu zabývající se ženskou sterilitou, kterou ovlivňuje prostřednictvím reflexního působení na pánevní dno. Zabývá se reflexními odpověďmi způsobenými primárně ve vzdálených oblastech např. posunem sternokostálního spojení, funkčními kloubními blokádami v intervertebrálních kloubech, posuny a svalovými dysbalancemi v oblasti pánve. Studuje souvislosti mezi místem primární funkční poruchy pohybového 39 aparátu a následně vzniklými reflexními změnami např. v oblasti orgánů v malé pánvi. Dle Mojžíšové, má klíčové postavení oblast pánve. Věnovala se posunům SI kloubů, blokádám kostrče, spazmům pánevního dna a m. gluteus maximus. Podle autorky, mají poruchy pánevního dna úzký vztah se vznikem tzv. vertebrogenních obtíží. Tyto poruchy mají také vliv na vzájemnou polohu bederní páteře, kostrče, pánve, sacra a okolními svaly. V této metodě je využito cviků posilovacích, mobilizačních a protahovacích. Cviky jsou zaměřeny na uvolnění gluteálních svalů, m. levator ani, SI kloubu či bederní páteře. Posilovací cviky jsou postizometrické s důrazem na dech, který působí facilitačně. Jsou zaměřeny na posílení břišních a gluteálních svalů, zajišťující s pánevním dnem správné postavení pánve. (Kolektiv autorů, 1996)

slovenčina

Ide o metódu zaoberajúce sa ženskou sterilitou, ktorú ovplyvňuje prostredníctvom reflexného pôsobenia na panvové dno. Zaoberá sa reflexnými odpoveďami spôsobenými primárne vo vzdialených oblastiach napr. Posunom sternokostálního spojenie, funkčnými kĺbovými blokádami v intervertebrálnych kĺboch, posuny a svalovými dysbalancie v oblasti panvy. Študuje súvislosti medzi miestom primárnou funkčné poruchy pohybového 39 aparátu a následne vzniknutými reflexnými zmenami napr. V oblasti orgánov v malej panve. Podľa Mojžišovej, má kľúčové postavenie oblasť panvy. Venovala sa posunom SI kĺbov, blokádam kostrče, spazmom panvového dna a m. Gluteus maximus. Podľa autorky, majú poruchy panvového dna úzky vzťah so vznikom tzv. Vertebrogénnych ťažkostí. Tieto poruchy majú tiež vplyv na vzájomnú polohu bedrovej chrbtice, kostrče, panvy, sacra a okolitými svalmi. V tejto metóde je využité cvikov posilňovacích, mobilizačných a naťahovacích.Cviky sú zamerané na uvoľnenie gluteálnej svalov, m. Levator ani, SI kĺbu či bedrovej chrbtice. Posilňovacie cviky sú postizometrické s dôrazom na dych, ktorý pôsobí facilitačný. Sú zamerané na posilnenie brušných a gluteálnej svalov, zaisťujúce s panvovým dnom správne postavenie panvy. (Kolektív autorov, 1996)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)