čeština

Byl vytvořen Švýcarským neurologem a psychiatrem Dr. Aloisem Brüggerem. Jedná se o diagnosticko – terapeutický koncept, zabývající se funkčními poruchami pohybového systému. Cílem terapie je odstranění patologií způsobující neekonomický pohyb a držení těla a navrátit zpět fyziologické a pro organismus ekonomické postavení. K diagnostice využívá anamnestické údaje, inspekční vyšetření a funkční vyšetření. Inspekční vyšetření hodnotí přítomnost rušivých faktorů. Ty mohou být dočasné (hluk, osvětlení, obuv…) či trvalé (poruchy psychiky, jizvy…) Při funkčním vyšetření sleduje obvyklé držení těla. Toto vyšetření se provádí v pozici, která je pro pacienta nejběžnější (např. sed u sedavého zaměstnání). Fyzioterapeut hodnotí odchylky od normy (klopení pánve vpřed, zvedání hrudníku, protažení šíje). K hodnocení metoda využívá třístupňovou škálu (zátěžové držení: + lehké, ++ silné, +++ velmi silné). Následuje korekce držení a znovu se provádí hodnocení odchylek. Na konci vyšetření se srovná držení před korekcí a po korekci a vyhodnotí se velikost funkční poruchy. (Kolář, 2009; Pavlů, 2003) V terapii je hlavním cílem odstranění rušivých faktorů. První fází terapie je poučení pacienta o správném držení těla a jeho korekce. Druhou fází jsou přípravná opatření, která se aplikují před každou terapií. Spočívají v polohování ve vzpřímeném držení vleže s využitím tepelných fango - obkladů na konkrétní partie. Třetí fází terapie jsou pasivní postupy, využívající aplikaci horké role za účelem ovlivněním lymfatického oběhu 40 a neurologické kontrakční postupy s relaxačním účinkem. Poslední čtvrtou fází jsou aktivní terapeutické postupy využívající agisticko - excentrické kontrakční postupy, cvičení s therabandem, ADL (Activities of Daily Living), aktivní cviky a Brügger-Body Walking (terapeutickou chůzi). (Pavlů, 2003)

slovenčina

Bol vytvorený Švajčiarskym neurológom a psychiatrom Dr. Aloisom Brugger. Jedná sa o diagnosticko - terapeutický koncept, zaoberajúca sa funkčnými poruchami pohybového systému. Cieľom terapie je odstránenie patológií spôsobujúce nehospodárny pohyb a držanie tela a navrátiť späť fyziologické a pre organizmus ekonomické postavenie. K diagnostike využíva anamnestické údaje, inšpekčné vyšetrenie a funkčné vyšetrenie. Inšpekčné vyšetrenie hodnotí prítomnosť rušivých faktorov. Tie môžu byť dočasné (hluk, osvetlenie, obuv ...) či trvalé (poruchy psychiky, jazvy ...) Pri funkčným vyšetrení sleduje obvyklé držanie tela. Toto vyšetrenie sa vykonáva v pozícii, ktorá je pre pacienta najbežnejšie (napr. Sed u sedavého zamestnania). Fyzioterapeut hodnotí odchýlky od normy (klopenie panvy vpred, zdvíhanie hrudníka, pretiahnutie šije).K hodnoteniu metóda využíva trojstupňovou škálu (záťažové držanie: + ľahké, ++ silné, +++ veľmi silné). Nasleduje korekcia držanie a znova sa vykonáva hodnotenie odchýlok. Na konci vyšetrenia sa zrovná držanie pred korekciou a po korekcii a vyhodnotí sa veľkosť funkčné poruchy. (Kolář, 2009; Pavlů, 2003) V terapii je hlavným cieľom odstránenie rušivých faktorov. Prvou fázou terapie je poučenie pacienta o správnom držaní tela a jeho korekcie. Druhou fázou sú prípravné opatrenia, ktoré sa aplikujú pred každou terapiou. Spočívajú v polohovanie vo vzpriamenom držaní ľahu s využitím tepelných fango - obkladov na konkrétne partie. Treťou fázou terapie sú pasívne postupy, využívajúce aplikáciu horúce role na účel ovplyvnením lymfatického obehu 40 a neurologické kontrakčnej postupy s relaxačným účinkom.Posledné štvrtú fázou sú aktívne terapeutické postupy využívajúce agisticko - excentrické kontrakčnej postupy, cvičenie s theraband, ADL (Activities of Daily Living), aktívne cviky a Brugger-Body Walking (terapeutickú chôdzu). (Pavlů, 2003)

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)